ĐẢNG BỘ XÃ ÂN HẢO TÂY

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ân Hảo Tây, ngày tháng 9 năm 2019

Số 12-QC/CBMN

 

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

 

Căn cứ Điều 24, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường Mầm non Ân Hảo Tây nhiệm kỳ 2019- 2022;

Chi bộ Trường Mầm non chi bộ xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, cụ thể như sau:

 

PHẦN I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ

Điều 1. Chức năng

Chi bộ Trường Mầm non trực thuộc Đảng bộ xã Ân Hảo Tây là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

- Chi bộ có kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, truyền đạt đến các đảng viên, cán bộ, giáo viên, viên chức lao động mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của nhà trường; trách nhiệm, nghĩa vụ của đảng viên, cán bộ, giáo viên, viên chức lao động trong việc chấp hành và thực hiện mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành, của địa phương, đơn vị.

- Chi bộ tổ chức và kiểm tra việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của trường cho đảng viên, cán bộ, giáo viên, viên chức lao động.

- Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động của đảng viên, cán bộ viên chức; nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ viên chức, thực hiện công bằng xã hội, công khai, chống tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chống tham nhũng, chống trù dập. Thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tự chuyển biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên và CB. GV. VCLĐ.

2. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện những phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cho đơn vị phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

- Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học của đơn vị bám sát vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học các năm của Bộ GD&Đ, của Sở GD&ĐT, của PD&ĐT và bám sát thực tiễn của nhà trường.

- Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của đơn vị và bí mật quốc gia.

- Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ của đơn vị theo sự chỉ đạo hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên.

3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ

- Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và các đoàn thể quần chúng thuộc đơn vị theo quy định của Điều lệ Trường Mầm non và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Chi bộ đề nghị cấp trên xem xét quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy của đơn vị thuộc thẩm quyền cấp trên.

- Chi bộ lãnh đạo việc quy hoạch cán bộ quản lý, lãnh đạo của đơn vị theo quy định của Đảng cấp trên, của Ngành.

- Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của đơn vị.

- Chi bộ nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên và ra nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển... đối với các đồng chí lãnh đạo, tổ trưởng chuyên môn và các chức danh cán bộ khác nằm trong phạm vi thẩm quyền của Hiệu trưởng .

4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

- Chi bộ lãnh đạo Công đoàn trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của đơn vị.

- Chi bộ chịu trách nhiệm duyệt nội dung và nhân sự đại hội hoặc hội nghị giữa nhiệm kỳ của các đoàn thể quần chúng trong đơn vị.

5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng

- Chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, đồng thời lãnh đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc này trong mọi hoạt động của chi bộ.

- Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, nề nếp sinh hoạt Đảng và những điều đảng viên không được làm của các đảng viên trong chi bộ.

- Chi bộ có trách nhiệm đề ra các chủ trương biện pháp cụ thể theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị của đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

- Chi bộ thường xuyên chăm lo công tác phát triển Đảng, chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng cán bộ trẻ và đội ngũ đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Chi bộ thực hiện quyền được đề nghị kết nạp đảng viên, đề nghị chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên và thi hành kỷ luật đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương.

- Chi bộ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần vào ngày đầu tháng. Khi cần thiết có thể triệu tập họp chi bộ đột xuất.

 

PHẦN II
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Chi bộ

- Chi bộ là tập thể lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác của chi bộ; chịu trách nhiệm trước Đảng bộ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ làm việc theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần dân chủ, thẳng thắng, giúp nhau cùng tiến bộ.

- Tổ chức triển khai, quán triệt việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nghị quyết của chi bộ. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội; các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên và của cấp ủy trực tiếp quản lý.

- Chuẩn bị và thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ.

- Xây dựng chương trình công tác theo 6 tháng và năm của Chi bộ.

- Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của chi bộ.

- Duy trì nền nếp sinh hoạt của chi bộ theo quy định.

- Đánh giá, bình xét chất lượng chi bộ, đảng viên hàng năm.

- Tổ chức giao ban định kỳ với các tổ chức đoàn thể các tổ chức đoàn thể ở cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phân công, quản lý đảng viên thuộc Chi bộ quản lý.

- Lãnh đạo thực hiện việc đảng viên thương xuyên giữ mối liên hệ với Đảng ủy, Chi bộ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú (theo Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị).

- Chi bộ quyết định triệu tập Đại hội chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

- Chuẩn bị nội dung của Đại hội, nhân sự chi bộ khóa mới, đảng viên đi dự đại hội Đảng bộ cơ sở. Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện tiến hành đại hội.

- Báo cáo tình hình và kết quả công tác của chi bộ với đảng uỷ cơ sở theo định kỳ: 6 tháng, năm.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư Chi bộ

Là người chịu trách nhiệm cao nhất trong Chi bộ cùng Chi bộ chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Chi bộ và tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở nhà trường. Bí thư chi bộ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Thay mặt chi bộ chủ trì, kết luận các cuộc họp của Chi bộ; chủ trì giải quyết công việc chung của Chi bộ, Chi ủy; định hướng, lựa chọn những vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng đưa ra Chi bộ, Chi bộ thảo luận, quyết định.

Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ; chỉ đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát; kiến nghị với Chi bộ, Chi bộ các chủ trương, giải pháp nhằm cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo; đảm bảo duy trì sinh hoạt cấp ủy đúng quy định, đúng nguyên tắc của Đảng; xây dựng sự đoàn kết thống nhất nội bộ cấp ủy và trong Chi bộ.

Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo định kỳ và theo chỉ đạo của Đảng uỷ. Thay mặt Chi bộ tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập; báo cáo tình hình của nhà trường, hoạt động của Chi bộ với Đảng uỷ và chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó.

Chỉ đạo đồng chí phó bí thư, đồng chí Chi bộ viên giải quyết các công việc theo chức trách được phân công. Thay mặt Chi bộ ký các nghị quyết, văn bản của Chi bộ theo thẩm quvền.

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Bí thư Chi bộ

Chịu trách nhiệm trước Chi bộ và Bí thư Chi bộ về thực hiện những công việc được phân công, được uỷ quyền. Phó bí thư chi bộ có trách nhiệm và quyền hạn sau:

Thực hiện đúng quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022

Giúp đồng chí bí thư chi bộ nắm tình hình, tư tưởng của đảng viên của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thay mặt bí thư chỉ đạo, điều hành các công việc của Chi bộ, tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập.

Phụ trách công tác phát triển đảng.

Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với Chi bộ, bí thư về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của đảng viên

Thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên được quy định tại Điều lệ đảng

- Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

- Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

- Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Ngoài ra, đảng viên còn phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công.

 

PHẦN III
NGUYÊN TẮC – CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8. Nguyên tắc làm việc

Chi bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và biểu quyết theo đa số; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên và Quy chế này.

Điều 9. Chế độ làm việc

Về sinh hoạt: Chi bộ họp mỗi tháng một lần, họp đột xuất khi cần thiết do Bí thư Chi bộ triệu tập. Về giao ban: Hàng tháng chi bộ giao ban với các tổ chức đoàn thể với lãnh đạo đơn vị vào ngày thứ sáu của tuần.

Trong sinh hoạt phải thực hiện chế độ ghi chép, lưu trữ nội dung các buổi sinh hoạt thông qua biên bản và sổ ghi chép.

Các phiên họp của Chi bộ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số đảng viên tham dự. Nghị quyết, quyết định của Chi bộ chỉ có giá trị khi có hơn một nửa đảng viên tán thành.

Tài liệu họp Chi bộ được gửi đến các thành viên trước khi họp 01 ngày. Các thành viên dự họp có trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu trực tiếp hoặc bằng văn bản. Các đảng viên vì lý do đột xuất không tham dự họp phải xin phép và được sự đồng ý của Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ, đồng thời có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản gửi Chi bộ.

Các nội dung được Chi bộ quyết định sẽ được thông báo bằng văn bản hoặc nghị quyết chậm nhất 05 ngày sau cuộc họp để triển khai thực hiện.

Chi bộ phân công một đảng viên có trách nhiệm ghi biên bản, dự thảo nghị quyết tại các phiên họp của Chi bộ. Thông bảo các ý kiến kết luận phiên họp đến các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện.

Điều 10. Chế độ, thông tin báo cáo

Chi bộ có trách nhiệm thông báo thường xuyên, kịp thời những thông tin cần thiết liên quan đến công tác Đảng đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Chi bộ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Đảng uỷ theo quy định. Dự thảo các báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, báo cáo trình Đại hội nhiệm kỳ để Chi bộ thông qua trước khi báo cáo lên cấp trên hoặc trình ra Đại hội.

Các đồng chí đảng viên có trách nhiệm báo cáo kịp thời tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách với Chi bộ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đảng viên thường xuyên trao đổi thông tin, kiến nghị, phản ánh và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời với Chi bộ khi phát hiện những vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh trong công việc.

Mỗi đảng viên phải đảm bảo chế độ bảo mật thông tin nội bộ.

Đảng viên được thông báo về tình hình và kết quả hoạt động của Chi bộ và được cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết theo quy định.

Điều 11. Chế độ kiểm tra, giám sát

Căn cứ chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ, để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng uỷ và các yêu cầu, nhiệm vụ của các cấp ủy cấp trên.

Chi bộ có trách nhiệm thông báo công khai, kịp thời về kết quả kiểm tra, giám sát của Chi bộ hoặc ý kiến kết luận của cấp trên đối với Chi bộ, đảng viên.

Điều 12. Chế độ tự phê bình và phê bình

Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân hàng năm của Chi bộ thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Các đồng chí đảng viên chủ động, kịp thời tham gia góp ý kiến với Chi ủy và cá nhân đảng viên khác khi phát hiện có thiếu sót, khuyết điểm hoặc có phản ánh của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

 

PHẦN IV
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 13. Mối quan hệ của Chi bộ với các ban ngành trong đơn vị

Chi bộ thực hiện chức năng lãnh đạo đơn vị bằng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chi bộ thường xuyên thực hiện mối quan hệ công tác với trưởng ban ngành, đoàn thể trong đơn vị, bàn bạc thống nhất những nội dung công tác trọng tâm trước khi đưa ra Chi bộ thảo luận quyết định.

Chi bộ có trách nhiệm thông báo với trưởng ban ngành, đoàn thể trong đơn vị về nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ trong từng giai đoạn. Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của trưởng ban ngành trong đơn vị, kịp thời phát hiện, khắc phục những việc làm chưa đúng. Khi phát hiện có sai phạm ngoài thẩm quyền giải quyết của Chi bộ thì báo cáo lên Đảng ủy cơ sở để xem xét giải quyết.

Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, trưởng đoàn thể trong đơn vị báo cáo với Chi bộ tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và các hoạt động khác.

Điều 15. Quan hệ với lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị

Các đoàn thể trong đơn vị đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Chi bộ và thực hiện nhiệm vụ công tác theo sự hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.

Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể xây dựng tổ chức, đoàn thể mình vững mạnh về mọi mặt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Các đoàn thể chủ động đề xuất với Chi bộ những vấn đề cần có sự lãnh đạo của Chi bộ trong phong trào quần chúng. Định kì 3, tháng, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Chi bộ làm việc với các tổ chức, đoàn thể nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, đoàn thể để nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Điều 16. Quan hệ với Đảng ủy cơ sở

Đảng ủy xã. là cấp trên trực tiếp của chi bộ, lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của chi bộ vì vậy Chi ủy có trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, công văn chỉ đạo của Đảng uỷ đồng thời xin ý kiến của Đảng ủy cơ sở để lãnh đạo các tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ theo 6 tháng và cả năm.

- Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm chi bộ báo cáo bằng văn bản kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi bộ với Đảng ủy cơ sở theo quy định, kịp thời đề xuất với Đảng ủy cơ sở những vấn đề quan trọng cần giải quyết.

Điều 16. Quan hệ với cấp uỷ, chính quyền địa phương

Quan hệ giữa Chi bộ và cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi có đảng viên của Chi bộ cư trú là quan hệ phối hợp công tác xây dựng đảng và quản lí đảng viên.

Chi bộ giữ mối quan hệ thường xuyên theo quy định với cấp uỷ địa phương nơi trường đóng trụ sở để trao đổi và điều hành công việc có liên quan.

 

PHẦN V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thực hiện và việc sửa đổi bổ sung quy chế

Quy chế này được thông qua trong chi bộ trường Mầm non vào ngày 04 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày kí.

Chi bộ cụ thể hoá một số quy định trong quy chế để phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức thực hiện.

Các đồng chí đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có những vấn đề phát sinh cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo chi bộ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Quy chế này được áp dụng từ nay cho đến hết nhiệm kỳ../.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã ÂHT(b/c)

- Các đ/c đảng viên;(t/h)

- Các đoàn thể;(t/h)

- Lưu hồ sơ CB.

TM. CHI BỘ
BÍ THƯ

 

 

 

 

Trần Thị Thúy Hồng